Mobbepolitik

 

I skoleåret 2001-2002 var emnet Mobning et af skolens indsatsområder.

Emnet tages regelmæssigt op på skolen (klasser, elevråd, pædagogisk råd, skolebestyrelse), og det, der er nedskrevet, revideres, så vi altid er ajourført på området.

 

Definition på mobning:

Mobning er en persons eller en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne er "tvunget" til at opholde sig.

 

Generel handlestrategi

I alle klasser formulerer klasselæreren sammen med eleverne spilleregler for, hvordan man skal opføre sig, så klassen/skolen bliver mobningsfri.

 

Handlestrategi ved mistanke om mobning

Klasselæreren tager straks episoden op med den mobbede og dernæst med mobberen/mobberne.

Konfrontation mellem de involverede med læreren som den aktive part. Der kan evt. indkaldes vidner..

Klasselæreren orienterer teamet.

Den mobbede får øget opmærksomhed af lærerne.

Ved nye episoder tager klasselæreren en samtale med klassen.

Spillereglerne repeteres/ajourføres.

 

Handlestrategi ved erkendt mobning:

Klasselæreren tager straks episoden op med den mobbede, dernæst med mobberen/mobberne og evt. med hele klassen.

Konfrontation mellem de involverede med læreren som den aktive part.

Klasselæreren orienterer skriftligt teamet og ledelsen.

Den mobbede f�r �get opm�rksomhed af l�rerne.

Klassel�reren tager kontakt til de involveredes for�ldre. (Ledelsen kan inddrages.)

Klassel�reren indkalder alle for�ldre til m�de.

Klassel�reren udf�rdiger et skriftligt referat fra m�det.

Referatet udleveres til for�ldrene, teamet og ledelsen.

 

 

Skolebestyrelsen, 7.april 2008